Информация за притежателите на дялове в Австрийските фондове, управлявани от РКМ, Виена 22.11.2017 Обратно

Уважаеми инвеститори,


В изпълнение на взето решение за промяна в дистрибуционния модел на дялове на договорни фондове, управлявани от "Райфайзен Кепитъл Мениджмънт" (РКМ), Виена,  Ви уведомяваме, че с оглед осъществяването на прехвърляне на притежаваните от Вас дялове, следва да посетите удобен за Вас офис на "Райфайзенбанк" (България) ЕАД, съгласно приложения списък, за да подпишете договор за инвестиционно обслужване с Райфайзенбанк (България) ЕАД и нареждане за трансфер на дяловете. Няма да се начисляват такси за прехвърлянето на притежаваните от Вас дялове по Ваша лична сметка в "Райфайзенбанк" (България) ЕАД. Поддържането и обслужването на регистъра за притежаваните от Вас дялове във фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена, ще продължи съгласно условията на подписания договор за инвестиционно обслужване и Бюлетин на Райфайзенбанк (България) ЕАД за инвеститорите във взаимни фондове.   

Допълнителна информация можете да получите и на адреса на управляващото дружество: Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, бул. „Никола Вапцаров" 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ, 1407 София, телефон: (+359 2) 91 985 500, е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg, както и в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

 


Благодаря!