Информация за промени за фонда на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт : Райфайзен-Устойчив-Микс, считано от 01.02.2017 г. 01.02.2017 Обратно

Уважаеми инвеститори,

Информираме ви за следните промени, касаещи Райфайзен-Устойчив-Микс, считано от 01.02.2017 г.:
1. Името на фонда на немски се променя от Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix на Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix. Българското име на фонда остава непроменено.
2. Осъществява се сплит (разделяне) на дяловете на фонда в съотношение 1:10. Напр. инвеститор притежава един дял от фонда, който към 31.01.2017 г. има цена 1097,47 евро. След сплита на дяловете на 01.02.2017 г. броят дялове се умножава по 10 и инвеститорът вече притежава 10 дяла по цена 109,18 евро (разделена в същото съотношение 1:10), изчислена на 01.02.2017 г.
3. Въвежда се нов период за сетълмент на дяловете: Т+1 (преди Т+2)
4. Намалява се общата рискова експозиция към деривати от 100% на 49%
5. Направени са съответните промени в Проспекта на фонда.

Няма промяна в инвестиционната политика на фонда, инвеститорите няма да имат допълнителни разходи или такси във връзка с направените промени.

Актуалният проспект на Райфайзен-Устойчив-Микс е публикуван на адрес:
http://www.ram.bg/media/filer_public/2017/01/31/pros_rnm_at_en_20170201.pdf

Допълнителна информация можете да получите на адреса на управляващото дружество:
Райфайзен Асет Мениджмънт, бул. „Никола Вапцаров" 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ, 1407 София, телефон: (+359 2) 91 985 500, е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg;
както и в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД.