Информция относно датата на оповестяване на годишните отчети 13.04.2020 Обратно

Във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн., ДВ, бр. 28/24.03.2020 г., Ви уведомяваме, че предвиждаме да представим годишните финансовите отчети на ДФ „Райфайзен (България) Активна Защирта в евро“, ДФ „Райфайзен (България) Активна Защирта в лева“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс“, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, ДФ „Райфайзен (България) Глобален Балансиран Фонд“ и ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", след първоначално предвидените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране срокове (ЗДКИСДПКИ) и в рамките на удължените срокове.

Прогнозна дата на публикуване: до 16.04.2020г.

Причини: Въведената извънредна ситуация, свързана с COVID19, която наложи утежнена процедура по подписването на изгответните годишни финансови отчети на фондовете.