Информация за замяна на главна колективна инвестиционна схема на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ 24.09.2021 Обратно

Уважаеми клиенти,

 Във връзка с предстоящата замяна на главната колективна инвестиционна схема на Договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, одобрена с Решение № 655-ДФ/02.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор, УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД, уведомява всички притежатели на дялове на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, че могат да се запознаят с документа „Информация до притежателите на дялове в договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“),  с Документите с ключова информация за инвеститорите на договорния фонд и на новата главна схема „Райфайзен Устойчиви Акции (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien)“, както и с останалите актуализирани документи на фонда, налични на нашия сайт https://www.ram.bg/bg/dogovorni-fondove/dogovorni-fondove-na-ram/rajfajzen-globalen-rastezh/.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467, (02) 91 985 626, (02) 91 985 654 и на е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg.