Новини

Уведомление за преобразуване чрез вливане на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия 26.06.2023

На 13.06.2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия.

Правното обединяване на двете управляващи дружества е последната стъпка от тяхната интеграция, след  като на 29 март 2023г. беше оповестена ефективната дата на преобразуване на  всички управлявани от „Кей Би ...

Съобщение до инвеститорите за ефективната дата и коефициенти за замяна 29.03.2023

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че на 29 март 2023г. настъпи ефективната дата на преобразуване на  договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращите (под)фондове, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).

В резултат на преобразуването, притежаваните от ...

Notification to investors about the effective date and exchange ratios 29.03.2023

Dear Investors,

We inform you that on March 29, 2023 the effective date of the merger of the mutual funds, managed by “KBC Investment Management” EAD (previously known as “Raiffeisen Asset Management Bulgaria” EAD) (the "Merging Funds") into the corresponding (sub)funds, managed by " KBC Asset Management" N.V. (Belgium) through its branch in Bulgaria (the "Receiving Funds").

As a result of the merger ...

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН 27.03.2023

Настоящото уведомление съдържа важна информация относно Вашия индивидуален инвестиционен план във връзка с процесите по преобразуване чрез вливане („Преобразуванията“) на договорните фондове, управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД („Преобразуващите се фондове“), в кореспондиращи (под)фондове, управлявани от управляващо дружество „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ Н.В. (Белгия) чрез неговия клон в България („Приемащите фондове“).

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR INDIVIDUAL INVESTMENT PLAN 27.03.2023

This notice contains important information regarding your individual investment plan in connection with the conversion processes by way of merger (the "Conversions") of the mutual funds managed by KBC Investment Management EAD (the "Converting Funds") into correspondent (sub)funds managed by KBC Asset Management N.V. (Belgium) through its branch in Bulgaria (the "Receiving Funds").

Уведомление за спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове 14.03.2023

Уважаеми Клиенти, Във връзка с предстоящото преобразуване на упоменатите по-долу фондове, което предстои да се осъществи на ефективната дата 29.03.2023 г., както и в изпълнение на Плановете за преобразуване, одобрени от Комисията за финансов надзор с Решения от № 20-ДФ до 25-ДФ от 05.01.2023 г., Ви уведомяваме за следното:

NOTIFICATION FOR SUSPENSION OF SUBSCRIPTION AND REDEMPTION OF UNITS 14.03.2023

Dear clients, In connection with the upcoming merger of the funds mentioned below, which is to be carried out on the effective date of 29.03.2023, as well as in implementation of the Merger Plans, approved by the Financial Supervision Commission with Decisions № 20-DF to № 25 - DF from 05.01.2023, we inform you of the following:

Фондовете на УД „КВС Управление на Инвестиции“ ЕАД ще се влеят във фондовете на УД „КВС Асет Мениджмънт“ НВ 31.01.2023

Като част от интеграцията в рамките на КВС Груп в България, управителните органи на двете дружества взеха решение за преобразуване чрез вливане, както следва:

The funds of KBC Investment Management will be merged into the funds of KBC Asset Management NV 31.01.2023

As a part of the integration within the KBC Group in Bulgaria, the boards of directors of the two companies have decided to reorganise by merger as follows: