Фондовете на УД „КВС Управление на Инвестиции“ ЕАД ще се влеят във фондовете на УД „КВС Асет Мениджмънт“ НВ 31.01.2023 Обратно

Като част от интеграцията в рамките на КВС Груп в България, управителните органи на двете дружества взеха решение за преобразуване чрез вливане, както следва:

- „Консервативен фонд България“ (вливащ се фонд) се влива в „ОББ Платинум България“ (приемащ под-фонд) - („Консервативен фонд България“ с ISIN BG9000007062 (вливащ се фонд*) в „ОББ Платинум България“ с ISIN BG9000009050 (приемащ под-фонд))

- "Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" се влива в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ ("Райфайзен (България) Активна Защита в Евро" с ISINBG9000013094 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ с ISINBG9000004218 (приемащ под-фонд))

-  "Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" се влива в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“ ("Райфайзен (България) Активна Защита в Лева" с ISIN BG9000003178 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЛЕВА)“ с ISIN BG9000003210 (приемащ под-фонд))

- „Райфайзен (България) Глобален Микс” се влива в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ („Райфайзен (България) Глобален Микс” с ISIN BG9000002154 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Дефанзивен Балансиран (ЕВРО)“ с ISIN BG9000004218 (приемащ под-фонд))

- "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" се влива в „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ ("Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" с ISIN BG9000005173 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Динамичен Балансиран Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000003228 (приемащ под-фонд))

- “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” се влива в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ (“Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” с ISIN BG9000001131 (вливащ се фонд*) в „ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен Отговорно Инвестиращ“ с ISIN BG9000001222 (приемащ под-фонд))

Повече информация за стратегията на всеки един от приемащите под-фондове клиентите могат да получат в Основния информационен документ и проспекта на приемащия фонд, като те могат да бъдат получени в клон на КВС Банк България ЕАД, клон на банка ОББ АД, както и да бъдат видени на интернет страниците на ОББ Асет Мениджмънт - https://ubbam.bg и на ОББ АД секция „Спестявания и инвестиции“ - https://www.ubb.bg.

Разходите по преобразуването ще се поемат изцяло от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“.

Ако клиентите не желаят дяловете им да бъдат прехвърлени в приемащия фонд/фондове, до 17 март 2023 г.  могат да продадат дяловете си без такса за обратно изкупуване. В случай, че не упражнят правото си на обратно изкупуване до 17 март, след 29 март дяловете им автоматично ще бъдат прехвърлени и заменени с дялове в приемащите под-фондове, управлявани от КВС Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН.