Речник с термини

Акции 

Поименни, безналични ценни книжа, удостоверяващи право на собственост върху определен дял от едно акционерно дружество на притежателя им, право на получаване на дивидент, право на участие в Общото събрание на акционерите, право на ликвидационен дял. За разлика от инструментите с фиксиран доход, акциите не гарантират на притежателите изплащане на годишен приход под формата на лихви и дивиденти. Доходът при тях се формира от два възможни източника – разпределяне на годишен дивидент и капиталов прираст (нарастване на цените на акциите в периода на тяхното владеене от страна на договорния фонд). Съгласно българското законодателство на акционерите на едно публично дружество се полагат пропорционален на дела им брой права във връзка с взето решение за увеличаване на капитала. Това дава възможност на акционерите да запазят дела си в компанията непроменен, както и да избегнат последиците от евентуално разводняване на капитала.

Алфа

Изразява съобразената с риска висока резултатност на фонда спрямо бенчмарка. За този коефициент е в сила следното: колкото е по-висока стойността, толкова по-положителна трябва да е оценката, тъй като отразява високата резултатност на бенчмарка.

Бенчмарк

Еталон за измерване резултата на фонда от ценни книжа. Бета – е коефициент, описващ зависимостта на развитието на курса на фонда от развитието на целия пазар. Така бета измерва податливостта на курса на акцията по отношение на промените на курса на целия пазар.

Волатилитет

Показва склонността към колебания на ценната книга и се изразява в процентни стойности. Колкото е по-голямо числото, толкова по-склонна към колебания, а оттам и с по-големи рискове и шансове е ценната книга.

Деривативни инструменти

Вид производни финансови инструменти, чиято стойност се определя от цената на определен „базов актив” (акция, облигация, борсов индекс, стока и др.). Особеност в търговията с подобен тип инструменти е, че те се търгуват на принципа на маржин търговията, което определя висока норма на левъридж на капитала и съответно висока степен на изложеност от колебанията на цените. Използват се основно за провеждане на два типа стратегии – защитна и спекулативна.

Диверсификация

Инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестирането в различни видове активи: дялове, облигации, валута, недвижими имоти и т.н., включително в ценни книжа, издадени от различни емитенти и от различни държави. Емитентът може да бъде акционерно дружество, община или държава.

Дилър

Професионален участник (инвестиционен посредник), който извършва дейност по покупко-продажби на ценни книжа само на регулирани пазари на ценни книжа, и който не работи с крайни клиенти (инвеститори).

Дългови ценни книжа

Облигации и други подобни ценни книжа (финансови инструменти), които представляват задължения на емитента да заплати определена сума, обикновено с лихва.

Държавни ценни книжа (ДЦК)

Дългови ценни книжа, издавани и гарантирани от съответната държава.

Дюрация

Обозначава периода, необходим на дълговата ценна книга, за да компенсира отново курсовите колебания вследствие изменение на пазарните лихви. Колкото е по-голяма дюрацията, толкова е по-голям рискът от промяната на лихвите.

Емитент

Юридическото лице, което издава ценните книжа. То е задължено по книжата към техните притежатели.

Ипотечни облигации

Дългови ценни книжа, издавани от банка и обезпечени с вземания по отпуснати от банката ипотечни кредити.

Корпоративни облигации

Дългови ценни книжа, емитирани от акционерни дружества за набиране на оборотен капитал и/ или инвестиционен ресурс.

Ликвидност

Означава възможността за своевременна продажба на актив (осребряване на инвестиция) във всеки желан момент, без да се понесат ценови загуби при продажбата спрямо пазарните нива.

Общински облигации

Дългови ценни книжа, издавани от общини (местни власти) за финансиране на собствени задължения и/или инвестиционни проекти.

Пазарна цена

Среднопретеглената цена на сключените сделки на регулиран пазар на ценни книжа в най–близкия ден от последния тридесетдневен период, в който ценните книжа трябва да са търгувани в обем, не по–малък от обема на тези, притежавани от договорния фонд.

Резултатност

Доходът от капиталовложението. При това се взимат предвид както движенията на курса, така и всички изплащани суми. Резултатността е мерило за успеха на инвестицията. Посочва се или в процент годишно, или за определен период.

Стойност на портфейла

Нетна стойност на активите, включени в портфейла на фонда, като оценката се осъществява съгласно приетите и описани в правилата на договорния фонд методи за оценяване на стойността на активите.

Хеджиране

Стратегия за елиминиране (неутрализиране) на инвестиционния риск. Често се основава на сделки с деривати.