Общи условия

Без покана или предложение

Този уеб-сайт има само информационни цели. Нищо в неговото съдържание не е насочено към и не трябва да се разбира като изрично или подразбиращо се предложение, покана или привличане на клиенти от страна на "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименование "ОББ Асет Мениджмънт"  свързано с банката дружество, за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка или инструмент.

Обхват на информацията

"Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименование "ОББ Асет Мениджмънт" е положила всички разумни усилия, за да осигури надеждност на информацията, публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименование "ОББ Асет Мениджмънт"  не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията, публикувана на този уеб-сайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в сайта.

Промени в уеб-сайта 

"Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименоване "ОББ Асет Мениджмънт" си запазва правото да промени, премести, заличи уеб-сайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.

Хипервръзки

Информацията, документите и услугите съдържащи се в уеб-сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименоване "ОББ Асет Мениджмънт" и "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименоване "ОББ Асет Мениджмънт"по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

Изключване на отговорност

"Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименоване "ОББ Асет Мениджмънт" не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на уеб-сайта на "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон" с търговско наименоване "ОББ Асет Мениджмънт". Това се отнася и за случаите, в които "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон"с търговско наименоване "ОББ Асет Мениджмънт" посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

Правни ограничения

Възможно е някои юрисдикции да забраняват получаването на информация или достъпа до този уеб-сайт. Лицата, за които се отнася тази забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, трябва да напуснат сайта.