Тарифа на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД

Услуги Стойност
1. Изпращане на потвърждение за изпълнена поръчка на клиент
1.1. Изпращане на потвърждение за изпълнена поръчка от по е-мейл Без такса
1.2. Получаване на потвърждение за изпълнена поръчка в офис на банката Без такса
1.3. Изпращане на потвърждение за изпълнена поръчка по пощата с обратна  разписка 3 лева*
2. Издаване и изпращане на депозитарна разписка на клиент
2.1. Издаване и получаване на депозитарна разписка в офис на банката Без такса
2.2. Издаване и изпращане на депозитарна разписка по пощата с обратна разписка 3 лева*

*При поръчка на клиент за изпълнение на сделка в договорни фондове, деноминирани в евро, таксата се преизчислява по фиксинга на БНБ и се удържа в евро.

Настоящата Тарифа влиза в сила, считано от 05.12.2018 г. и се прилага само за нови клиенти на дружеството.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД и Кей Би Си Банк България ЕАД, както и на интернет страницата на KBC Управление на инвестиции www.kbcinvestment.bg.