За нас

Важна информация!На 13.06.2023 г. приключи успешно преобразуването на „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД (с предходно наименование “Райфайзен Асет Мениджмънт България“ ЕАД) чрез вливане в „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия.

Правното обединяване на двете управляващи дружества е последната стъпка от тяхната интеграция, след  като на 29 март 2023г. беше оповестена ефективната дата на преобразуване на  всички управлявани от „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД договорни фондове, чрез вливането им в (под)фондовете, управлявани от „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ", Белгия чрез неговия Клон в България "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - Клон", със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район р-н Триадица, бул. Витоша No 89Б, бл. Милениум център, ет. 6, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 205422541 UBB Asset Management (ubbam.bg).

Дистрибутор на дяловете продължава да бъде ОББ АД с клонове в цялата страна Индивидуални клиенти | Обединена българска банка (ubb.bg).