Корпоративно управление

Права на притежателите на дялове на колективните инвестиционни схеми /КИС/ управлявани от Управляващо Дружество KBC Управление на инвестиции ЕАД Годишен отчет по изпълнението на Политиката за ангажираността Правила за вътрешно подаване на сигнали на Управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД

 

Информация за политиката за възнагражденията

Политика за разглеждане на жалби на клиенти на KBC Управление на инвестиции ЕАД

Политика за ангажираност

Ред за подаване и разглеждане на жалби

Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД информира инвеститорите в договорните фондове, че подаване на жалби от тях може да се направи писмено директно в офиса на дружеството, в който инвеститорът е подал своя договор-поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове на фонда или в офисите на Кей Би Си Банк България ЕАД, в които се дистрибутират дялове на договорните фондове.

Всяко лице, което смята, че са нарушени правата му във връзка с предоставена инвестиционна услуга или управление на портфейл, има право да подаде жалба до Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД без да заплаща такса.

Жалбата е в свободен текст, но задължително следва да съдържа:

  • Пълно име на жалбоподателя;
  • Адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
  • Описание на оплакването

Анонимни жалби не се приемат за разглеждане и остават без последващи действия.

Постъпилите жалби се завеждат в специален дневник в деня на постъпването им при спазване на изискванията на приложимите нормативни актове.

Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД изготвя и изпраща отговор на жалбоподателяне по-късно от 10 работни дни от подаване на жалбата. В случай на невъзможност да се предостави отговор в горепосочения срок, жалбоподателят и Комисията за финансов надзор (КФН) се уведомяват за причините за забавянето и посочва срок за приключване на проверката и предоставяне на отговор.

Служител Нормативно съответствие на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД в срок от 10 работни дни от края на всяко тримесечие, в което има постъпила жалба изготвя нормативно определената информация и я изпраща на Комисия за финансов надзор.

В интерес на инвеститорите е преди подаване на договор-поръчка да се запознаят с Политиката на Kей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД за разглеждане на жалби на клиенти, която може да бъде предоставена в офиса на дружеството, включително и в офисите Кей Би Си Банк България ЕАД, в които се дистрибутират дялове на договорните фондове, както и е достъпна на Интернет страницата на дружеството .

Инвеститорите в договорния фонд имат възможност за подаване на жалби пред Комисия за финансов надзор и други държавни органи, както и да използват други форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България.

При несъгласие от страна на клиента с предоставените разяснения и отговор на жалбата, той може да се обърне към компетентните държавни органи, както и към:

Комисия за финансов надзор - адрес: гр. София 1000, Ул. „Будапеща” №16, централа: +3592 94 04 999, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл.5 ал. 2 и 3 от ЗПФИ и на дейностите и услугите по чл.86, ал.1 и 2 от ЗДКИС и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори към Комисията за защита на потребителите на адрес: Гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, телефон: + 359 2 933 05 90; електронна поща: adr.finmarkets@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg

Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София, на адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, , телефон: + 359 2 933 05 17; електронна поща: adr.sofia@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg.

Медиатор, вписан в единният регистър на медиаторите за извънсъдебно разглеждане на спорове по Закона за медиацията: адрес - ул. Аксаков № 5, тел. 02 / 92 37 345 интернет страница: www.justice.government.bg.